ISOVELI - ALUSTA

ISOveli - alusta

ADEn Isoveli-alusta on pilvipohjainen SaaS-palvelu, joka on helposti skaalattavissa. Alusta käsittää kolmiulotteisen käyttöliittymän, LMS-rajapinnan, sekä rajapinnat organisaation muihin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, monipelitoiminnon, useiden suoritusten yhtäaikaisen monitoroinnin, etämonitoroinnin sekä käyttötukipalvelut.

Keskeiset ominaisuudet:

  • Osaamisen kartoittaminen
  • Käytännön virtuaaliharjoitteet
  • Pisteytys ja arviointi
  • Älykäs hallintakeskus
  • Liityntä LMS järjestelmiin (esim. Moodle)

Keskeiset hyödyt:

  • Enemmän käytännön harjoitteita
  • Turvalliset harjoitteet
  • Arvioinnin helppous
  • Osaamisen tunnistaminen
  • Kustannussäästöt ja resurssointi

Isoveli on kouluttajan paras työkalu

ADEn virtuaalikoulutukset takaavat realistisen ja kokonaisvaltaisen uuden sukupolven oppimiskokemuksen. Virtuaalikoulutus on tutkitusti yhtä laadukas ja jopa neljä kertaa nopeampi opetusmuoto kuin perinteinen kontaktiopetus.

ADEn kehittämät virtuaalikoulutukset sisältävät teoriaan perehdyttäviä e-oppimisharjoituksia, käytännön harjoituksia virtuaalitodellisuudessa sekä osaamista mittaavia näyttökokeita. Virtuaalikoulutuksia hallitaan kouluttajalle suunnittelun Isoveli-alustan avulla.

ADEn virtuaalikoulutukset – miksi, mitä ja miten?

Virtuaalikoulutus on koulutuksen apuväline, joka helpottaa ja tehostaa koulutusprosesseja säästäen aikaa ja kustannuksia. Virtuaalikoulutus ratkaisee ammatilliseen kontaktikoulutukseen liittyvät haasteet esimerkiksi opetustilan, laitteiden, turvallisuuden ja kustannusten näkökulmasta. Virtuaalikoulutukset mahdollistavat harjoittelun juuri siellä missä ja milloin harjoittelulle on tarvetta. Virtuaaliympäristö on todenmukainen ja turvallinen, ja siksi sitä voidaan hyödyntää myös koulutustilanteissa, joissa todellinen ympäristö on vaarallinen tai muuten mahdotonta toteuttaa.

Koulutettavat kirjautuvat virtuaalikoulutusjärjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjestelmässä koulutettavat pääsevät harjoittelemaan e-oppimisen materiaaleja, käytännön VR-harjoituksia ja suorittamaan näyttökokeen.

Teoriaopetus on virtuaalikoulutusten perusta. Teoriaopetus tapahtuu kontaktiopetuksena, etäopetuksena tai itsenäisenä verkkokoulutuksena. ADE tarjoaa opetushallituksen ePerusteiden mukaisia koulutusvideoita ja interaktiivisia 360-oppimisympäristöjä etäopetukseen sekä verkkokoulutuksia itsenäiseen opiskeluun.

ADE tarjoaa opetushallituksen ePerusteiden mukaisia virtuaaliharjoituksia ja simulaattoreita käytännön harjoitteluun, joka voidaan toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä. Tarvittaessa kouluttaja voi seurata harjoittelua etäyhteyden avulla..

Näyttökoe osaamisen mittaamiseen toteutetaan virtuaalitodellisuudessa. Myös näyttökoe on toteutettu opetushallituksen ePerusteiden mukaisesti. Koulutettavan näyttökoesuoritus tallennetaan, mitataan ja pisteytetään automaattisesti. Tarvittaessa kouluttaja voi seurata suoritusta etäyhteyden avulla.

Näyttökokeesta kerätty data tallentuu tukijärjestelmään suoritusraporttina. Harjoitteludata säilytetään tukijärjestelmässä mahdollisia tulevaisuuden käyttötarpeita silmällä pitäen.

Näyttökokeen suoritusraportin perusteella kouluttaja tai sertifiointilaitos voi myöntää koulutettavalle todistuksen, diplomin tai sertifikaatin suoritetusta tutkinnosta.

Valvomo on verkkoportaali kouluttajille, sertifiointiedustajille ja tekniselle tuelle. Valvomo mahdollistaa kaikkien käynnissä olevien suoritusten tarkkailun, sekä yksittäisten suoritusten seuraamisen ja ohjaamisen. Valvomon avulla voidaan tunnistaa koulutettavan henkilöllisyys ja antaa neuvoja. Valvomo on kouluttajatahokohtainen.

Isoveli on kouluttajan tärkein työkalu, joka mahdollistaa virtuaalikoulutusten ja laitteiden hallinnan, jakelun ja päivittämisen etänä.

Isoveli-alustalla voidaan tarkkailla kaikkien suoritteiden kokonaisnäkymää, sekä muodostaa etäyhteys kouluttajan ja koulutettavan välille, mikä mahdollistaa etävalvonnan tai kouluttajan osallistumisen koulutettavan VR-harjoituksen ympäristöön.

Isoveli-alusta huolehtii virtuaalikoulutuksien jakelusta ja ohjaa oikeat harjoitukset koulutettaville näiden henkilökohtaisten tunnusten perusteella. Kouluttaja pääsee muokkaamaan virtuaalikoulutuksia vaivattomasti. Myös kolmannen osapuolen harjoitukset voidaan tuoda järjestelmään.

Isoveli mahdollistaa koulutettavien harjoitteludatan analysoinnin ja vertailun sekä yksitellen että joukkona. Valittua yksilöä tai joukkoa voidaan verrata organisaation sisäiseen tai kansalliseen tasoon, mikä auttaa opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Isoveli mahdollistaa myös harjoittelutietojen synkronoimisen oppimisen hallintajärjestelmiin, kuten Moodleen.

Isoveli-alusta käsittää kolmiulotteisen käyttöliittymän, LMS-rajapinnan, rajapinnat organisaation järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä monipelitoiminnon ja käyttötukipalvelut.

Teoriaopetus on virtuaalikoulutusten perusta. Teoriaopetus tapahtuu kontaktiopetuksena, etäopetuksena tai itsenäisenä verkkokoulutuksena. ADE tarjoaa opetushallituksen opetussuunnitelman mukaisia (esim.  ePerusteiden ) koulutusvideoita ja interaktiivisia 360-oppimisympäristöjä etäopetukseen sekä verkkokoulutuksia itsenäiseen opiskeluun.

Virtuaalikoulutukset kehitetään opetushallituksen opetussuunnitelman mukaisesti vastaamaan koulutuksen tavoitteita ja tarpeita yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten opettajien, yritysten ja sertifiointiorganisaatioiden kanssa. Prosessin ohjausryhmän vahva, jatkuva auditointi ja verifiointi läpi prosessien tukevat virtuaalikoulutusprojektin onnistumista. Ohjausryhmä muodostuu ammatin erityisopettajasta ja asiantuntijasta, yrityksen ja sertifiointiorganisaation edustajista, sekä toteuttajan eli ADEn edustajasta. 

1

Simulaatioympäristöjen ja fysiikkamallien kehittäminen

2

 Harjoitustilanteiden tekstittäminen

3

 Mahdollisen sertifikaatin hakeminen

4

Arvioinnin ja näyttökokeiden kehittäminen

5

E-oppimismateriaalin kehittäminen virtuaaliympäristöstä

6

E-oppimisen testaus

7

 Lopullinen verifiointi

8

 Testaaminen ammattilaisilla

9

 Mahdollisen sertifikaatin hakeminen

3 syytä valita ADEn virtuaalikoulutukset

1

Jo 40 valmista virtuaalikoulutusta. Laaja, alati kasvava koulutuskirjasto opetushallituksen ePerusteiden mukaisia virtuaalikoulutuksia, jotka on kehitetty yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

2

Aidot älykkäät ohjaimet ainoana Suomessa. Harjoittelu tapahtuu oikeilla, sensorein varustetuilla ohjaimilla, kuten vaahtosammuttimella tai siltanostimen ohjaimella.

3

Isoveli on kouluttajan paras työkalu. Isoveli-alusta mahdollistaa koulutusten ja laitteiden hallinnan etänä helpottaen harjoitusten jakelua, hallintaa ja päivittämistä.